Detail drawing Community Center green roof details

Detail drawing Community Center green roof details

Project Chongqing Taoyuanju Community Center

par Vector Architects

Photo © Su Shengliang, Xiaokai Ma